Aanrechtsubsidie: alles over de Algemene Heffingskorting 2021

Aanrechtsubsidie: hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe kun je hem aanvragen? Lees nu over deze som geld voor thuisblijfmoeders en huismannen.
Aanrechtsubsidie
Deze afbeelding is net zo stereotype, als de term aanrechtsubsidie

Aanrechtsubsidie

Kookeilandsubsidie

Huisvrouwenpremie

Moederbelasting

Thuisblijfmoedertoeslag...

Het zijn allemaal (neerbuigende) termen voor de algemene heffingskorting. De term aanrechtsubsidie werd voor het eerst gebruikt door Femke Halsema, fractieleider Groenlinks, en is sindsdien helemaal ingeburgerd. Met de aanrechtsubsidie wordt geld bedoeld dat vrouwen krijgen om thuis te 'zitten' en 'niets te doen'. 

Maar het is helemaal geen subsidie! 

Het is een fiscale korting. 

De algemene heffingskorting om precies te zijn! Het is feitelijk een 'sigaar uit eigen doos'.

Van belastingvrije voet naar algemene heffingskorting in 2001


De algemene heffingskorting werd in de Wet Inkomstenbelasting 2001 ingevoerd, en verving de toenmalige belastingvrije voet. Beide regelingen hebben tot doel een bestaansminimum te garanderen. De bedoeling van het nieuwe belastingstelsel was om het niet alleen leuker, maar ook makkelijker te maken

De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen belasting, en heeft dezelfde functie als de toenmalige belastingvrije som. Namelijk het bij belastingheffing buiten beschouwing laten van het inkomen dat nodig is om te kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften. 

In de praktijk gaat de uitbetaling van de algemene heffingskorting negen van de tien keer naar vrouwen. Vandaar dat het ook aanrechtsubsidie wordt genoemd.

Volgens de belastingvrije voet hoefde je over een bepaald bedrag geen belasting te betalen. Het financiële voordeel was, dat de werkende partner de belastingvrije som van zijn niet-werkende partner naar zichzelf kon overhevelen, en zo minder belasting hoefde te betalen.

Het verschil met de algemene heffingskorting is dat dit bedrag (voorheen belastingvrije voet) nu rechtstreeks naar de niet-verdienende partner gaat.

Snelle uitleg van de belasting in NederlandAanrechtsubsidie = De Algemene Heffingskorting


De algemene heffingskorting ligt al jaren onder vuur omdat ze wordt gezien als een hinderpaal voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Vandaar ook de denigrerende term aanrechtsubsidie. De eerste stappen voor afschaffing zijn jaren geleden gezet, want vrouwen moeten niet gesubsidieerd worden om thuis te 'zitten'. De afschaffing betekent een extra belasting, straftax, voor eenverdienersgezinnen, die toch al zwaarder belast worden dan tweeverdieners.   

De zwarte rol van Femke Halsema in de Aanrechtsubsidie


Volgens prof. mr. Jos Teunissen heeft Femke Halsema van GroenLinks 'het debat doelbewust vervuild door deze korting te bestempelen als een aanrechtsubsidie. De term is niet alleen discriminerend, hij is ook onjuist. En Halsema moet dat weten, ze was er zelf bij in 2001,' aldus Teunissen.

Over arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting hoor je gek genoeg niemand. Niemand noemt die smalend 'subsidie', terwijl ze dat feitelijk wel zijn.

Algemene heffingskorting is geen aanrechtsubsidie! 


Het is dus een misverstand dat de algemene heffingskorting een aanrechtsubsidie is, of een belastingvoordeeltje van de staat. Het gaat namelijk om eigen geld dat de staat door belastingheffing onttrekt aan het inkomen van de ene partner, en het vervolgens uitkeert aan diens partner. 

Overheid bemoeit zich met privéleven en straft af 

Door de algemene heffingskorting af te schaffen bemoeit de overheid zich met het privéleven van de Nederlandse burger, en straft het eenverdienersgezin financieel af. En dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), vindt prof.mr. Jos Teunissen, hoogleraar staats- en bestuursrecht. 

Sinds één januari 2009 wordt stapsgewijs de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de belastingplichtigen, die geen of weinig inkomen hebben en waarvan de partner voldoende belasting betaalt), afgeschaft. 

In onderstaande tabel van De Belastingdienst zie je de afbouw van de 'aanrechtsubsidie' in beeld:
Aanrechtsubsidie

Prof. mr.Jos Teunissen:

'In een rechtsstaat dient de overheid de binnen een gezin, de private rechtssfeer bij uitstek, gemaakte afspraken over de onderlinge verdeling van taken en over het zich al dan niet beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt te respecteren. Zij moet daaraan dus ook geen nadelige financiële consequenties verbinden. Doet zij dit wel, dan maakt zij inbreuk op de door art. 8 EVRM gewaarborgde vrijheid om zelf te beslissen over de inrichting van de huwelijks- en gezinsverhoudingen, in combinatie met het in art. 14 EVRM neergelegde verbod van ongelijke behandeling. Men hoede zich voor een ‘verlichte’ staat die burgers wil emanciperen (‘bevrijden’) omdat hij meent te weten hoe mensen hun leven het beste zouden moeten inrichten om werkelijk vrij en gelijk te zijn. Zo’n ‘bevrijding’ leidt in de praktijk altijd tot schending van het gebod van gelijke behandeling en tot nieuwe vormen van dwang. Het is niet aan de staat de binnen een gezin gemaakte keuzes over onderlinge taakverdeling te beoordelen en dus ook niet om aan die keuzes gevolgen te verbinden in de vorm van fiscale bevoordeling of benadeling (een 'straftaks').De belastingwetgever behoort neutraal te staan tegenover levensvormen. En arbeidsdwang is autoritair beleid en een aantasting van de vrijheid, óók als die dwang gebeurt met indirecte middelen.'

Ook Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie en kroonlid Sociaal-Economische Raad (SER) zet kritische kanttekeningen bij de afschaffing van de algemene heffingskorting/aanrechtsubsidie: 

'Als je dit afschaft, dan kom je aan het hart van het Nederlandse belastingstelsel. Daarmee zeggen we dat gezinnen waar iemand thuis zit, meer belasting moeten betalen dan huishoudens met tweeverdieners. En daarmee wordt de rol van thuisblijvende partner onderschat. Die doet veel vrijwilligerswerk in de zorg en het verenigingsleven. Je moet er niet aan denken dat er geen mensen zijn die dat werk doen.'

Feitelijk gebruikt de overheid de overbekende pedagogische methode waarbij gewenst gedrag beloond wordt, en ongewenst gedrag afgestraft. Het gewenste gedrag is in dit geval arbeidsparticipatie, en ongewenst gedrag is fulltime zorgen en opvoeden. Arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting worden grif uitgedeeld, maar de algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie) moet weg. 

Aanrechtsubsidie voor thuisblijfmoeders en huismannen

Heb je geen of een heel laag inkomen omdat je fulltime voor de kinderen zorgt? 
En heb je minstens 6 maanden een partner die voldoende belasting betaalt?

Dan betaalt De Belastingdienst de algemene heffingskorting aan jou uit.


In 2023 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner, als deze geboren is na 1962. 

Aanrechtsubsidie aanvragen: zo doe je dat!

Je vraagt de 'aanrechtsubsidie' aan door aangifte te doen van je inkomstenbelasting.

Algemene heffingskorting 2021

In 2021 is er een verhoging van de algemene heffingskorting. Lagere inkomens hebben meer voordeel dan hogere inkomens. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de Algemene Heffingskorting/aanrechtsubsidie.

Op de site van De Belastingdienst vind je de volgende handige tabel met bedragen:

Reacties van bezoekers op aanrechtsubsidie


  • Rolbevestigend? Misschien. Al bij de acties van de Dolle Mina's werd er gevraagd naar een loon voor vrouwen. Toen bestond er nog geen kinderopvang en de roep van de regering om als vrouw te werken naast je baan thuis was er niet. Die roep kwam pas toen de regering weer eens geld tekort kwam. Een buitenshuis werkende vrouw mag toch ook belastingen betalen en zelf een pensioen opbouwen? Hoe al die voordelen ook mogen heten.... belastingvrije voet/heffingskorting/aanrechtsubsidie......... Al deze kosten zijn niet zo hoog voor de regerings beurs als de complete kinderopvang. Je mag volgens enkelen niet eens zelf je kinderen opvoeden. Waarom zou je nog kinderen baren? Een ander mag de eerste lach zien en de eerste stapjes...... ik blijf het een kromme reden vinden. Maar ja, de moeder/vader hebben banen en die geven weer banen aan opvangmensen. Als de economie maar draait. Wanneer worden we wakker? hartelijke groet, en tot laters Gerrie 
  • Belasting is triest. Onder dwang wordt een groot deel van jouw inkomen afgepakt en besteed aan dingen waar je vaak niet achter staat. (je kunt in NL uiteindelijk 'beter' iemand doodschoppen met nog vijf man dan geen belasting betalen) En dan krijg je, omdat je ervoor kiest om zelf voor je kinderen te zorgen een klein deel van dat onder dwang afgestane geld terug en dan heet dat 'subsidie'. Lekker krom! Helemaal triest is dat FH er zulke uitspraken over doet, ik dacht dat GL ook was voor de vrijheid van het individu? Vrijheid. Iets met eigen keuzes kunnen en mogen maken ofzo.  Anoniem
  • Economisch gezien snap ik het nog wel, vrouwen die geen betaalde baan hebben dragen niets bij aan de economie, dus moet je dat dan subsidiëren met een aanrechtsubsidie. Dat er mensen zijn die daar nee tegen zeggen, daar  kan ik ergens wel inkomen. Maar toch ook weer niet. Aan de andere kant draait namelijk niet alles om economie en geld, het mag best erkend worden dat thuis voor de kinderen zorgen meerwaarde heeft voor de maatschappij. En emancipatie is wat mij betreft iets heel anders dan arbeidsparticipatie, het staat voor vrije keuze, werken of zorgen, eigen keus. Feit is gewoon dat of je werkt of niet, het voor gezinnen met jonge kinderen tegenwoordig bijna onmogelijk is rond te komen. Er is blijkbaar in beide gevallen hulp nodig. Ofwel voor kosten kinderopvang ofwel voor compensatie van het wegvallen van het salaris. Het komt er gewoon op neer dat in deze samenleving het leven te duur is voor een jong gezin. Of we leven boven onze stand, verwachten te veel, willen te veel vakanties en een te groot huis. Ik heb overigens toen ik kinderloos was met plezier belasting betaald om deze mensen een beetje te helpen, en zal dat blijven doen als ze uit huis zijn. Dat is een sociale welvaartsstaat, de sterkeren helpen de zwakkeren. Of dat nu gezinnen zijn, zieken of ouderen.  Ik vraag me af of de heffingskorting de beste manier is dit aan te pakken. Hiermee 'subsidieer' je feitelijk alle inkomens. Is het niet beter alleen de lagere inkomens te helpen, die het echt nodig hebben? In mijn geval, mijn man verdient genoeg, wij hebben er niets bij nodig. Ik zie dat geld liever gaan naar waar het echt nodig is. 
  • In dit opzicht is het beter om het gezin te behandelen als een bedrijf. Laten we zeggen een tuinderij. Daar groeien dingen die we willen planten of eten. Natuurlijk komen daar onkosten bij zoals gereedschap en machines en die kunnen afgetrokken worden bij de belasting. Niemand die daar wat van zegt of vindt dat goed lopende en winstgevende bedrijven minder af moeten kunnen trekken dan bedrijven die het niet zo goed gaat. En vroeger pasten we dit principe ook toe op gezinnen. Financieel afhankelijke kinderen waren aftrekposten (en de huwelijkse staat ook want dat betekende dat er over het algemeen ook nog een niet verdienende vrouw in aanmerking moest worden genomen). Maar die aftrekposten maakten geleidelijk aan plaats voor "geld in het vuistje" in het geval van gezinnen. En dat leidt altijd tot geschillen: waarom "betalen" we mensen om "thuis te zitten"? "Waarom geven we het aan mensen die het toch maar over de balk gooien en het aan drank en roken uitgeven" Waarom "krijgen" gezinnen die het niet "nodig" hebben ook een uitbetaling? Lieve mensen, dit is jullie eigen geld dat de staat afneemt en waarvan je een beetje terug krijgt als je daar heel netjes om vraagt. Dit past toe op rijk en arm. Het betekent proportioneel natuurlijk meer voor mensen die het minder breed hebben. Aan de argumenten van Prof. Mr. Teunissen valt niet te tornen. Hij slaat de spijker op zijn kop. Splitsing vind ik de beste oplossing, maar dat betekent dat er minder geld terechtkomt in de schatkist. Duitsland heeft inderdaad lange tijd een splitsing van belastingen gekend, maar ik weet niet zeker of het nu nog zo is. Dat paste toe op echtparen waarvan 1 ouder thuis bleef om voor financieel afhankelijke kinderen te zorgen. Het paste niet toe op elk echtpaar. Ik hoop dat er mensen zijn die zich achter hem willen scharen en hierover behoorlijk wat zand doen opwaaien. Maar vergeet bij dit alles niet wie er werkelijk aan de touwtjes trekt. Dat zijn de dames en heren in Brussel die alle moeders aan het werk willen zetten en verlangen dat ieder land een bepaald percentage "oplevert".  Anoniem
  • Ik vind dat een rare gedachte, dat belastinggeld is dat de regering je afpakt en dat je er maar zoveel mogelijk van moet zien terug te krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van aanrechtsubsidie Belasting is iets waar we als land democratisch voor hebben gekozen, om voorzieningen zoals ziekenhuizen, wegen en scholen van te betalen. En de zwakkeren in de samenleving te helpen. Ik vind het onzin dat mijn belastinggeld gaat naar iemand die het helemaal niet nodig heeft. Er zijn een hoop nuttiger dingen om het aan te besteden.  Karien
  • Karien, je redenering loopt mank. Kinderen grootbrengen kost geld en tijd en zijn een investering in morgen. En groente en fruit groeien kost ook tijd en geld. Het schaft werk en is ook een investering in de maatschappij. Dus de tuinder kan kosten aftrekken van de belasting, maar de ouder kan dat volgens jou niet. Laat die ouders a.u.b. wat meer van hun zuur verdiende geld behouden dan mensen die dergelijke kosten en verantwoordelijkheden momenteel (nog) niet ( of meer) dragen. Dat arme mensen in dingen zoals bv behuizing tegemoetgekomen worden is een volkomen andere zaak. En als ze er zo slecht bijzitten dat ze niet eens voor belasting in aanmerking komen dan valt er natuurlijk ook niets af te trekken. In dat geval zijn subsidies voor kinderen op hun plaats en die komen natuurlijk uit de algemene pot. We verkeren nu in een toestand waar zowat iedereen een subsidie krijgt voor het een en ander en dat is de ellende, zoals ik al eerder schreef. Over aftrekbare belastingposten wordt niet gekibbeld op dezelfde manier en daar komt ook geen ideologie bij kijken. En het kost ook een hoop minder aan administratie.  Anoniem
  • Ik zeg helemaal niet dat de ouders geen financiële steun verdienen, ik zeg alleen dat het voor de lagere inkomens moet zijn, niet voor hen die het niet nodig hebben. Dat de boeren zo gesubsidieerd worden ben ik overigens ook geen voorstander van. Mensen moeten bereid zijn te betalen voor hun eten wat het kost. Niet de overheid via de belasting. Ik krijg hier bijvoorbeeld een bijdrage van 190 pond (woon in engeland) voor kosten als ik zwanger ben. Ik vind dat zinloos, geef dan liever 400 aan een jonge bijstandsmoeder, ik heb dat geld dan ook niet aangevraagd, heb het niet nodig. Om maar te zwijgen over het feit dat dankzij die landbouwsubsidies boeren uit arme landen bij ons nooit iets kunnen verkopen, terwijl wij wel onze overschotten daar afzetten tegen dumpprijzen....Maar dat is een andere discussie.... Karien

Meer lezen over aanrechtsubsidie?


De algemene heffingskorting is een korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. In de volksmond wordt het vaak aanrechtsubsidie genoemd, of huisvrouwentoeslag. Dat komt omdat het vaak vrouwen die fulltime voor de kinderen zorgen die hem krijgen.

Heb jij geen of weinig inkomen? 


Dan kun je algemene heffingskorting aanvragen op debelastingdienst.nl door aangifte te doen van de inkomstenbelasting.

Geen opmerkingen

Een reactie posten

Fijn dat je wilt reageren!

© all rights reserved
made with by templateszoo